Velkommen til Halden Hagelag!

Velkommen til Halden Hagelag!

Østfolds eldste hagelag, stiftet 11. april 1927.

"Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser."
* Til våre bilder * E-post til redaktøren * Facebook * Grønn kalender Halden * Grønn kalender HS

Hageselskapet Halden Årsberetning 2011

StyresakerOpprettet av Redaktøren 25 okt., 2011 18:53

1. Styrets sammensetning.

Leder: Kjell Haugset.

Kasserer: Marianne Stokke.

Sekretær: Eva Hennig.

Styremedlem og studieleder: Tor Lilleng.

Styremedlem: Anne Svarød.

Varamedlem: Anne Merete Aspestrand.

Varamedlem: Solveig Dannevig.

2. Arrangementer.

2.1 Styremøter.

Det har vært avholdt 5 styremøter i perioden.

2.2 Medlemsmøter.

20. oktober ble møtet avholdt i samarbeid med kunstforeningen. Meget vellykket møte med kunstnerhager som tema. Leif Henrik Ellingsen foreleste, og ca. 55 møtte opp.

I november ble det avholdt et fellesmøte sammen med urteklubben Borago i Solveigs kafe i Rokke. Temaet var edle dråper, og fremmøtet var på ca 23.

7.12.2010 ble det avholdt et tradisjonelt julemøte med juledekorasjoner. Kildebo blomster viste oss hvordan vi kan lage fine dekorasjoner. Det ble servert grøt, og vi hadde et hyggelig og greit møte med godt oppmøte.

11. januar 2011 var et januarmøte i tradisjonelle former. Det var ikke stort oppmøte, men Arild holdt et fint foredrag og viste bilder.

15. februar var det vår hos Lie Handelsgartneri. Et tradisjonelt vårmøte med en god foredragsholder og mange flotte stiklinger. Ca. 55 deltok på dette populære møtet.

15. mars var temaet hageplanlegging, med et kunnskapsrikt og godt foredrag fra Lindhaugen. Ca. 55 som møtte opp.

12. april handlet det om pioner. ”Pionmannen” hadde et særdeles flott og fargerikt foredrag, og etterpå ble det salg av pioner. Et populært møte med ca. 60 som deltok.

6. sept var temaet Middelhavsplanter. Foreleser var Rune Aae fra Høgskolen. Ca. 30

møtte opp, og det var et innholdsrikt og interessant foredrag.

2.3 Studiering.

Det ble planlagt en studiering med tema pelargonium nå i høst. Imidlertid var det

bare 3 som meldte seg på, så kurset ble dessverre avlyst.

2.4 Salg/bytte av planter.

Plantesalget ble avholdt 11.juni, og vi hadde en salgsbod ved Tista-senteret og en

salgsbod ved parken. Vi fikk solgt planter for over 7000 kroner (litt mer enn i

2010). En stor takk til alle som bidro med flotte planter!

6.sept var det plantebytte i forkant av medlemsmøtet. Dette regnet dessverre bort!

2.5 Turer.

Det var full buss til den store Englandsturen. En særdeles hyggelig og innholdsrik

tur med en god guide som ledsaget og hjalp hele veien. Turen ble arrangert i

samarbeid med hagelagene i Borge og Onsøy, med Halden som initiativtager.

En tur i litt mer beskjedent format ble arrangert til Svinesundhagen i midten av

juni. Ca. 20 som deltok. Det var trivelig og informativt, og temaet var dyrking av

epler og jordbær.

2.6 Hagevandring.

Det var to fine hagevandringer denne sommeren. Den ene ble avholdt hos Tor i

begynnelsen av juli, og den andre hos Anne Merete i Aremark, 2. august. Bra

oppmøte begge steder, med 19 hos Tor og 40 hos Anne Merete.

2.7 Andre aktiviteter.

Biblioteket informerte oss om forskjellige hage- og plantebøker 2. november.

Ca. 20 fremmøtte.

1000 åpne hager ble arrangert 14. august. Dette var et arrangement som var

landsomfattende, og i Halden var det hele 7 hager som deltok. På Bergheim var

det 3 besøkende, Anne Merete hadde 7, Rød hadde 25, Herrebrøden hadde 42, hos

Ivar Gault var det 30, hos Bjerke i Sponvika var det 100 og i Urtehagen var det 25.

Dette fremmøtet viser at det var interesse for dette arrangementet, noe vi også kan

tilskrive HA med god lokal dekning noe av æren for.

Årets hage fikk 25 påmeldte hager. Kåringen ble foretatt 1.sept. Også her har HA

vist engasjement, og vi har hatt god dekning i avisen.

Hagefest ble arrangert 13. august. Arrangementet var vellykket med 28 deltagere.

Besøk av Norsk Hagetidend: 2 hager i Halden (Bjørg og Eva) vil bli presentert i

Norsk Hagetidend.

Besøk fra Ski hagelag: Vellykket besøk fra Ski hagelag (ca. 40) i juni. De besøkte

hagene til Elsa Dannevig og Eva Hennig.

Hjemmesiden er et viktig bindeledd mellom medlemmene og styret, men vi kunne

ha ønsket noe mer aktivitet på dette området. En stor takk til Arild Bjørnsen for

sitt engasjement og innsats!

3. Deltakelse på fylkesarrangement.

Marianne og Tor deltok på høstsamling i fylket 16. oktober 2010. Kjell, Marianne

og Tor deltok også på årsmøtet i Østfold senhøsten 2010.

4. Medlemsutvikling.

Medlemstallet er nå oppe i drøye 170, og det er stor interesse for hagelaget. Vi får

inn yngre medlemmer.

5. Økonomi.

Vi har en svært solid økonomi. Årets underskuddble atskillig lavere enn budsjetteret,

noe som åpner for romslig økonomi til det beste for medlemmene også i året som

kommer. Våre hovedinntektskilder er loddsalg og plantesalg.

6. Styrets vurdering av året som gikk og Hageselskapet Haldens fremtid.

Vi har avholdt meget vellykkede hagevandringer og et svært godt plantesalg, så dette

blir hovedsatsingsområder også til neste år. Det er viktig å fortsette det gode

samarbeidet med HA for å få publisitet rundt hagelaget og våre aktiviteter. Ellers blir

utfordringen å finne spennende og engasjerende temaer for medlemsmøtene våre.

Kanskje det også er mulig å involvere medlemmene mer i noen av medlemsmøtene?

Årets hagekonkurranse må sies å ha vært svært vellykket, men det blir ikke ny

konkurranse det kommende året. Hagelaget i Halden fyller 85 år til neste år, og dette

bør vi markere i form av en jubileumsfest evt. jubileumstur.

Det virker som om hjemmesiden vår er populær, men styret vurderer også en etablering

på Facebook. (Dette for å nå yngre medlemmer.) For å kunne ha levende og gode

hjemmesider, er vi avhengig av engasjement og bruk fra medlemmene våre, og dette

imøteser vi mer enn gjerne. Arild Bjørnsen gjør en solid innsats som redaktør for

hjemmesiden, og vi retter en stor takk til han for dette arbeidet!.

Det tradisjonelle samarbeidet med Urteklubben Borago og lokale hagelag i Østfold

fortsetter. Samtidig ønsker vi å utvide kontaktflaten vår.

Styret takker for støtte i året som har gått, og vi ser med glede frem til neste års

spennende aktiviteter.

Hageselskapet Halden 2011

Styret

  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post150

Styremøte 11 oktober 2011

StyresakerOpprettet av Redaktøren 22 okt., 2011 22:05

Tilstede : Kjell Haugset, Marianne Stokke, Anne Svarød, Tor Lilleng, Solveig Dannevig og Eva Hennig.

Av saker som ble behandlet, kan nevnes :

Referat fra møte 23.8.11 ble godkjent.

Forberedelse til årsmøte.

-Regnskap er ikke ferdig revidert. Årets underskudd ble mindre enn budsjettert på tross av at laget har støttet turer og hagefest med kr. 16.000,-. Våre hovedinntekstkilder er staudesalg og loddsalg.

-Forslag til årsberetning ble gjennomgått og diskutert.

-Budsjett 2012. Hageselskapet Halden fyller 85 år i 2012. Laget setter av kr. 10.000,- til eventuelt jubileumsarrangement.

-Valg. Arbeidet til valgkomiteen går greit.

Medlemsmøte 18 oktober. Tor sjekker med foreleser. Ellers er alt under kontroll.

Studiering. Det var planlagt en studiering om Pelargonium. Studieringen ble avlyst pga for få påmeldte.

Program for 2012. Innspill til program så langt : Rhododendron med tur etterpå til Rhododendronhagen, nyttevekster, fotografering, orkideer, woodland (skogsbunnplanter), hagevandringer, mulig jubileumsaktivitet, planteutstilling. Det blir ingen hagekonkurranse i 2012.

Østfoldsamlingen 15 oktober. Tor og Kjell deltar.

Medlemsmøte 6 desember. Tradisjonelt opplegg. Kildebo blomster vil bli forespurt.

Hjemmeside. Vi kommer til å etablere oss på Facebook. Medlemmene vil få info og mulig opplæring.

Neste styremøte avtales etter årsmøtet.

  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post147

Styremøte 23.8.2011

StyresakerOpprettet av Redaktøren 19 sep., 2011 21:56

Tilstede : Kjell Haugset, Marianne Stokke, Anne Merete Aspestrand, Anne Svarød, Tor Lilleng og Eva Hennig.

Av saker som ble behandlet kan nevnes :

Referat fra møte 13.4.11 ble godkjent.

Årets Hage. 25 hager er påmeldt. Solveig har gjort en svært god jobb. HA v/Morten Paulsen har vært engasjert.

1000 åpne hager. Hele 7 hager fra Halden deltok. Det er bra. Det var en laber presseomtale i nasjonale aviser/medier. Vi i Halden hadde god dekning i HA.

Hagefest. 28 personer deltok. Fikk en del avmeldinger i siste liten og bestilt mat kunne ikke endres. Leie av telt fungerte meget bra.

Hagetur til England. Turen var meget vellykket. Vil prøve å gjenta dette om 2 år. Har informert de andre hagelagene i Østfold.

Plantesalg. Vi fikk inn kr. 7.105,- Vi bør anmode medlemmene om å begynne med plantene noe tidligere slik at de er store og struttende. Det øker salget.

Hagevandringer. Vi har hatt 2 hagevandringer i år, hos Tor Lilleng og hos Anne Merete Aspestrand.

Besøk i Svinesundhagen. Ca 20 medlemmer deltok. Et trivelig og informativt besøk.

Besøk av Hagetidende. Bjørg Grinbo og Eva Hennig har hatt besøk av Norsk Hagetidend. Reportasjer fra hagene kommer i bladet til neste sommer.

Besøk fra Ski Hagelag. Vellykket besøk av ca 40 medlemmer fra Ski Hagelag. De besøkte hagene til Elsa Dannevig og Eva Hennig.

Lagets økonomi er fortsatt god.

Medlemsmøte 6 september. Alt er OK. Norsk Hagetidend har trykket feil dato på tross for gjentatte forsikringer om at de skulle rette datoen.

Årsmøtet blir 18 oktober. Det blir trolig noen endringer i styret.

Medlemsmøte 18 oktober. Tor leder møtet.

Novembermøtet sammen med Borago. Møtedato 8 november. Foredragsholder Ivar Torp.

Desembermøtet er tirsdag 6 desember. I Hva skjer 2011 står det 16 desember. Dette er en trykkfeil.

Medlemsmøte 17 januar 2012. Vi bør vise bilder fra Englandsturen.

Neste års aktiviteter. Medlemmene bør anmodes om å komme med innspill på aktiviteter i 2012.

Studiering. Årets studiering blir om fuchsia og pelargonium.

Medlemsstatus. Siden januar har vi fått 27 nye medlemmer mens 16 har sluttet. Totalt er vi 172 medlemmer. Det er svært hyggelig at vi har fått en del yngre medlemmer.

Hjemmesida. Hjemmesida vår fungerer godt.

Neste styremøte blir 11 oktober 2011.

  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post138

Styremøte 27 januar 2011

StyresakerOpprettet av Redaktøren 07 feb., 2011 22:11

Kjell Haugset, Tor Lilleng, Marianne Stokke, Solveig Dannevig og Eva Hennig deltok på møtet

Marianne, Tor og Kjell har deltatt på fylkesmøtet 24 januar 2011.

Av saker som ble behandlet, kan nevnes :

Medlemsmøte 15 februar på Lies Handelsgartneri. Medlemmene bør anmodes om å ta med seg campingstoler.

Medlemsmøter 15 mars og 12 april. Alt OK så langt.

Årets hage. Kjell har vært i kontakt med Halden Arbeiderblad. De er positive til tanken om kåring av årest hage i Halden/Aremark. Det arbeides videre med saken.

1000 åpne hager. Det arbeides videre med hvilken/hvilke hager som skal velges i Halden.

Studiering. Det er kommet forslag om fotografering og dyrking av gresskar som emner til studiering. Det arbeides videre med forslagene.

Englandsturen. Det er god oppslutning om Englandsturen

Andre aktiviteter det arbeides med. Hagefest 14 august, dagstur med buss og besøk i Svinesundshagen.

Hagevandring. Det blir hagevandring hos Anne Merete Aspestrand og Tor Lilleng.

Plantesalg. Dato er bestemt : Haldendagen 11 juni 2011.

Vi får trolig besøk av Ski Hagelag 18 juni 2011. Da må vi ha forslag på hager som vi kan besøke.

  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post106

Styremøte 10.11.2011

StyresakerOpprettet av Redaktøren 23 nov., 2010 22:56

Det nye styret hadde sitt første møte den 10 november. Som naturlig er når et nytt styret samles, sakslista var lang.

Av emner som ble diskutert kan nevnes :

Program for 2011

Møtedatoene for 2011 blir : 11 januar, 15 februar, 15 mars, 12 april, 20 september, 18 oktober og 16 desember.

Dato for fellemøtet med Borago er ikke bestemt.

Det jobbes med emner for de ulike møtene.

Det planlegges også en hagetur til England i samarbeid med hagelagene i Borge, Onsøy og Skjeberg/Sarpsborg.

Det bør bli en studiering også i 2011. Emne ?

Hagevandringer. Det arbeides med besøk i minst to private hager.

Hagefest. Dette er bare på planstadiet.

Halden fineste hage. Det undersøkes om HA er interessert i denne kåringen.

De 1000 åpne hager. Den 14 august 2011 vil det over hele landet avholdes et arrangement som kalles De 1000 åpne hager. Hvilke hager i Halden skal delta ?

Medlemmene vil bli orientert ved brev/e-post så snart de enkelte sakene er avklart.

  • Kommentarer(0)//www.hageselskapet-halden.org/#post94
Neste »